p/s chiếu tại hội nghị TK công tác CCHC 2022 Bắc Bình: cải cách hành chính một năm nhìn lại

Năm 2022, Công tác cải cách hành chính được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện. Nhìn chung, tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện tiếp tục được kiện toàn và thực hiện phân cấp đồng bộ; công tác thực thi pháp luật,  xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng quy định; việc giải quyết thủ tục hành chính qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đảm bảo; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa huyện, cấp xã được củng cố, kiện toàn; đầu tư kinh phí trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị máy móc phục vụ công tác cải cách hành chính được quan tâm ...

Về công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND huyện giao phòng, ban chuyên môn chủ động tham mưu, soạn thảo các văn bản quy định pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Đồng thời giao Phòng Tư pháp huyện thẩm định nội dung và theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc quản lý của huyện.

UBND huyện ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính và Kế hoạch.

Việc tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật, UBND huyện ban hành Kế hoạch  số 23 ngày 26/01/2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Bắc Bình năm 2022; nhằm theo dõi tình hình thực thi pháp luật của các địa phương, qua đó kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các địa phương đảm bảo việc thi hành pháp luật của đơn vị. Đồng thời đảm bảo trong việc thực thi nhiệm vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 24 ngày 26/01/2022 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bắc Bình năm 2022.

UBND huyện chỉ đạo phòng tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020; Nghị định số 118 ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính đến 12 phòng chuyên môn thuộc huyện và 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

UBND huyện phân công Phòng Tư pháp tổ chức rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện, cấp xã đã hết hiệu lực hoặc xây dựng không đúng theo quy định sẽ tham mưu UBND huyện có hướng giải quyết thường xuyên trong năm 2022.

Việc thực hiện cải các thủ tục hành chính, UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 16 ngày 19/01/2022 về kiểm soát thủ tục hành chính nhà nước năm 2022; nhằm tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm về kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện thủ tục hành chính phải khách quan, công khai, minh bạch, đầy đủ cả về hình thức và nội dung được niêm yết tại trụ sở, nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để tổ chức và công dân dễ nhìn, dễ đọc và dễ tiếp cận.

Thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn huyện tạo sự thuận lợi, đơn giản, nhanh chóng đối với cá nhân, tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. UBND huyện triển khai thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Công văn số 120  ngày 19/01/2022 về đăng ký rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong năm 2022; Kế hoạch số 87  ngày 05/4/2022 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022. Qua triển khai rà soát thực hiện, UBND huyện đã rút ngắn thời gian lĩnh vực: Bảo trợ xã hội 01 thủ tục, Người có công 01 thủ tục; Thi đua - Khen thưởng 02 thủ tục. Chuyển thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các lĩnh vực: Hộ tịch 03 thủ tục; Bảo trợ xã hội 01 thủ tục; Thi đua - Khen thưởng 01 thủ tục; Tổ chức chính phủ 01 thủ tục; Đất đai 02 thủ tục.

Thực hiện công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa huyện. Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện đã cập nhật công khai 339 thủ tục hành chính trên bảng niêm yết của huyện, Trong đó thủ tục hành chính mức độ 2 là 230 thủ tục; mức độ 3 là  39 thủ tục; mức độ 4 là 70 thủ tục và 271 thủ tục Bưu chính công ích. Ngoài ra các bộ thủ tục hành chính của huyện được công khai đầy đủ theo đúng quy định như  thủ tục và thời gian giải quyết từng lĩnh vực, hồ sơ cụ thể theo quyết định quy định hiện hành, trình tự thực hiện; công khai các biểu mẫu từng loại hồ sơ công việc; phí và lệ phí đầy đủ đúng quy định…cho người dân biết, niêm yết các thủ tục hành chính đúng theo quy định, chi theo từng lĩnh vực, đặt tại nơi dễ quan sát, dễ nhìn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công dân đến thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa Việc công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư và kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với thủ tục hành chính.

Thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính,Thực hiện Đề án nâng cấp bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại. Bộ phận Một cửa huyện xây dựng và đi vào hoạt động vào tháng 09/2020; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng đã được trang bị đầy đủ theo Danh mục của Đề án. Tình hình triển khai và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính. Theo đó, Toàn huyện có 12/12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và 18/18 xã, thị trấn thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.  Bộ phận Một cửa huyện đã tiếp nhận 21.196 hồ sơ, trong đó: Đã giải quyết: 18.642/21.196 hồ sơ đạt tỷ lệ 87,95%, Giải quyết đúng hẹn 4.201 hồ sơ, đạt tỷ lệ 22,54%;  Đang giải quyết 2.553 hồ sơ,  đạt tỷ lệ 12,05%.

 Bộ phận Một cửa cấp xã đã tiếp nhận 20.019 hồ sơ, trong đó:Đã giải quyết: 17.108/20.019 hồ sơ đạt tỷ lệ 85,45%, Giải quyết đúng hẹn: 4.845  hồ sơ, đạt tỷ lệ 28,32%;  Đang giải quyết: 2.911 hồ sơ, đạt tỷ lệ 14,55%

Trong năm 2022 UBND tiếp nhận và giải quyết 04 phản ánh kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của bộ phận Một cửa huyện. Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện thường xuyên kiểm tra hộp thư “Hỏi - Đáp” và công khai số điện thoại đường dây nóng trên trang thông tin điện tử, tại trụ sở làm việc của các đơn vị để tiếp nhận, trả lời các ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý.

          Việc thực hiện quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo Thủ trưởng các phòng ban thuộc UBND huyện có phát sinh thủ tục hành chính mới của đơn vị tiến hành xây dựng quy trình cụ thể cho từng thủ tục hành chính để đưa vào phần mềm Một cửa điện tử theo đúng quy định, Trong năm 2022 đã có văn bản việc xin lỗi cá nhân, doanh nghiệp do hồ sơ trễ hẹn đạt tỷ lệ 69,50%.

         Việc đánh giá số lượng công chức, viên chức bố trí làm việc tại Bộ phận Một cửa. Tại Bộ phận “Một cửa” huyện Đã bố trí 02 công chức thuộc Văn Phòng HĐND & UBND huyện để tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Tại Bộ phận “Một cửa” cấp xã, thị trấn Đã bố trí  01 công chức Văn phòng - Thống kê tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại địa phương.

Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận một cửa huyện, xã, thị trấn cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, có thái độ đúng mực trong giao tiếp trong thi hành nhiệm vụ, chưa phát hiện thái độ quan liêu, hách dịch hoặc nhũng nhiễu đối với cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Anh Lâm Gia Bảo, thành phố Hồ Chí Minh và anh Tiết Gia Trường, Bà Rịa - Vũng Tàu  cho hay:

pvAnh Lâm Gia Bảo, thành phố Hồ Chí Minh

pv anh  Tiết Gia Trường, Bà Rịa- Vũng Tàu 

UBND huyện chỉ đạo công chức Bộ phận Một cửa huyện tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính thông qua phần mềm khảo sát của huyện. Mục đích để nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức; giúp công chức và các cơ quan nhà nước thực hiện tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2022 đã tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; đạt mức độ hài lòng

Hiện nay huyện có 12 phòng chuyên môn, có 18 xã, thị trấn, trong đó 16 xã, 02 thị trấn. Hầu hết các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn đều có quy chế hoạt động; có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, thực trạng sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị, đồng thời đảm bảo các căn cứ theo quy định của Trung ương và phù hợp với vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị. Tình hình quản lý biên chế công chức được Sở Nội vụ giao đến nay đều được thực hiện đảm bảo theo quy định.

Hiện tại biên chế của các cơ quan, đơn vị phù hợp với vị trí đảm bảo theo quy định.  Đến nay cấp huyện đã bố trí 88 cán bộ, công chức của các phòng chuyên môn thuộc huyện; 1.779  viên chức, người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó 188/204 sự nghiệp hành chính, 1.591/2.088 sự nghiệp giáo dục, hợp đồng theo Nghị định 68 là 119 trường hợp. Cấp xã có 190 cán bộ chuyên trách; 189 công chức cấp xã; 218 những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Trong năm 2022, UBND huyện đã thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108  gồm 50 trường hợp; thôi việc 14 trường hợp. 

UBND huyện ban hành Quyết định số 8080 ngày 11/10/2021 về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Căn cứ theo các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn xây dựng quy chế làm việc của đơn vị, địa phương đến nay cơ bản đảm bảo thực hiện. Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức theo đúng kế hoạch của UBND huyện. Tại Hội nghị, các đơn vị đã đánh giá lại kết quả thực hiện quy chế làm việc trong năm qua và thông qua, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị.

     Việc phân cấp trên các lĩnh vực quản lý được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 27 ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Hiện nay các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo theo quy định.

         UBND huyện tiếp tục triển khai Kế hoạch số 197 ngày 25/12/2020 về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính giai đoạn 2021- 2025 đến các cơ quan, đơn vị và tổng hợp xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định. Đến nay các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng đề án vị trí việc làm đảm bảo theo quy định.

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện tuyển dụng qua thi tuyển 05 công chức.

Về tuyển dụng công chức cấp xã: UBND huyện xây dựng Quyết định số 3568 ngày 28/3/2022 về phê duyệt và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, tổ chức thi tuyển cho 45 thí sinh đăng ký thi tuyển, trao quyết định cho 16 công chức trúng tuyển. Nhìn chung công tác tuyển dụng, và sử dụng bố trí cán bộ, công chức đảm bảo theo quy định.

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 31 ngày 10/02/2022 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã của huyện Bắc Bình năm 2022.Trong năm 2022 đã đào tạo chương trình chuyên viên chính 02 cán bộ, công chức; bồi dưỡng chương trình chuyển đổi số 12 cán bộ, công chức; 10 viên chức bồi dưỡng  kỹ năng xây dựng và triển khai thực hiện đề án tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; 18 cán bộ cấp xã bồi dưỡng chương trình lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính; bồi dưỡng tư duy phát triển kinh tế xã hội nông thôn cho 32 cán bộ, công chức cấp xã; bồi dưỡng chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho 32 công chức cấp xã... và 13 cán bộ, công chức cấp xã hoàn thành chương trình đào tạo Đại học Luật.

Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách: Hàng năm đều hướng dẫn việc đánh giá, phân loại chính quyền và cán bộ công chức cấp xã. Kết quả năm 2021 như sau:  Cấp huyện: có 16 đơn vị xếp loại HTTNV, 05 đơn vị xếp loại HTNV. Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện: có 01 HTSXNV, 259 HTTNV, 22 HTNV, 05 không đánh giá, xếp loại. Cấp xã: có 02 xã xếp loại Vững mạnh, 04 xã xếp loại Khá và 12 xã, thị trấn xếp loại Trung bình. Đối với cán bộ, công chức có 10 HTXSNV, 321 HTTNV, 23 HTNV, 01 KHTNV và 04 không đánh giá, xếp loại.

         Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 60 ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. UBND huyện ban hành Quyết định số 4746 ngày 01/6/2022 về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện giai đoạn 2022 - 2026. Hiện tại có 72 đơn vị sự nghiệp công lập trong đó: có 02 đơn vị tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Nông nghiệp; 66 đơn vị do nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên, Trong đó 65 đơn vị trường học và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. Về đảm bảo tự chủ 100% trên địa bàn huyện có 04 đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo 100% chi thường xuyên gồm Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban Quản lý Điểm du lịch Bàu Trắng, Ban Quản lý Công trình công cộng. Trong năm 2022, Ban quản lý công trình công cộng huyện được giao quyền tự chủ 100% tại Quyết định số 4746  ngày 01/6/2022 của UBND huyện.

Trong năm 2022 có 30 đơn vị cơ quan nhà nước và 72 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và được Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện phê duyệt, đảm bảo đúng theo quy định.

            Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 93 ngày 12/4/2022 về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022, triển khai và hoàn thành 25/25 đạt tỷ lệ 100% nhiệm vụ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Hệ thống thư điện tử công vụ được 100% cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương  khai thác sử dụng trong trao đổi công việc hiệu quả. Ủy ban nhân dân huyện ban hành quy chế thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong đó có sử dụng thư điện tử, chữ ký số, sử dụng văn bản điện tử qua hệ thống thư điện tử công vụ, trang giấy mời họp của tỉnh; triển khai giấy mời họp qua mạng và sử dụng email công vụ tại các cơ quan, đơn vị. Việc cập nhật thông tin về chủ trương, chính sách, các văn bản, quy định, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền trên mạng .... được thực hiện kịp thời.

Các văn bản chỉ đạo đều được sử dụng trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành từ huyện đến xã, thị trấn đã ban hành 9.400/9.400 văn bản điện tử. Hồ sơ công việc duy trì việc tiếp nhận văn bản trên hệ thống quản lý văn bản va điều hành theo quy trình khép kín để trao đổi thông tin là 14.055,  đạt 100%.

Các phần mềm chuyên ngành được sử dụng tại một số phòng ban như phần mềm kế toán, tài chính, quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi người có công, xây dựng cơ bản; phần mềm quản lý giáo dục; sổ ghi nhận và có thông báo sự cố máy tính và sao lưu đĩa cứng dự phòng khi có sự cố máy tính.

Trang thông tin điện tử của huyện vẫn duy trì thường xuyên và ổn định, được cập nhật bổ sung các mục thông tin nhằm đảm bảo cung cấp các thông tin cần thiết, kịp thời tiếp nhận thông tin phản hồi về việc đánh giá chất lượng phục vụ. UBND huyện ban hành Quyết định số 1071 ngày 28/02/2022 về ban hành Quy chế thực hiện chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình. Trong năm 2022 trên chuyên mục “Hỏi - Đáp” của Trang thông tin điện tử huyện không phát sinh câu hỏi của cá nhân, tổ chức.

UBND huyện tổ chức tuyên truyền việc giải quyết thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn huyện trên chuyên mục “Cải cách hành chính” của huyện và trên thông tin điện tử. Trong năm 2022 tại Bộ phận Một cửa huyện đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích, cụ thể như sau Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 140 hồ sơ,  Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên dịch vụ Bưu chính công ích là 1.373 hồ sơ. Em Nguyễn  Thị Bích Mai, thôn Thái Bình, xã Hồng Thái chia sẻ:

p/v  Em Nguyễn Thị Bích Mai, thôn Thái Bình, xã Hồng Thái

Việc thực hiện Đề án nâng cấp Bộ phận Một cửa cấp xã theo hướng hiện đại , UBND huyện chỉ đạo các xã thực hiện Đề án năm 2022 theo Kế hoạch 191 ngày 15/12/2020 của UBND huyện và hoàn thành việc thực hiện Đề án nâng cấp Bộ phận Một cửa cấp xã theo hướng hiện đại đối với 05 xã đã đăng ký gồm: Phan Hiệp; Phan Sơn; Hải Ninh; Phan Điền; Phan Hòa. Tính đến hiện tại trên địa bàn huyện đã hoàn thành Đề án nâng cấp Bộ phận một cửa giai đoạn 02 là 11 xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác cải cách hành chính huyện còn có hạn chế như công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính đôi lúc chưa chặt chẽ làm ảnh hưởng thời gian giải quyết cho tổ chức, cá nhân hồ sơ trễ hẹn nhiều. Bộ phận Một cửa huyện Giải quyết quá hạn: 14.441/18.642 hồ sơ đạt tỷ lệ 77,46%. Đang giải quyết Quá hạn 1.852/2.553 hồ sơ đạt tỷ lệ 72,54%. Bộ phận Một cửa cấp xã, Giải quyết quá hạn: 12.262/17.108 hồ sơ đạt tỷ lệ 71,68%;  Đang giải quyết Quá hạn 2.324/2.911 hồ sơ đạt tỷ lệ 79,84%;  Việc phát sinh thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích còn ít so với tỷ lệ quy định; Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính của một số đơn vị còn hạn chế, cách thức tuyên truyền chưa đổi mới về nội dung và hình thức;  Tỷ lệ hồ sơ thanh toán bằng hình thức trực tuyến đối với các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đã triển khai thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện còn thấp; Việc cập nhật hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa chưa đầy đủ, kịp thời; Tỷ lệ giải quyết hồ sơ còn trễ hạn nhiều; việc thực hiện xin lỗi khi có hồ sơ trễ hẹn chưa đảm bảo theo quy định; Chưa xây dựng và triển khai thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; Việc ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tư chưa đầu tư đầy đủ; Công tác tự kiểm tra thực hiện ISO đối với các cơ quan, địa phương chưa thường xuyên. Chưa thực hiện đánh giá nội bộ trong công tác ISO.

Nhằm khắc phục những hạn chế trong năm 2022, Phương hướng,, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 với những nhiệm vụ cụ thể như Tiếp tục thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương;  Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đối với công tác cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương;  Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật của đơn vị trên địa bàn huyện;  Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO trong hoạt động cơ quan quản lý nhà nước; Tiếp tục đẩy mạnh rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp; kiểm soát chặt việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; duy trì thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của huyện theo kế hoạch đề ra;  Hoàn thành Đề án nâng cấp Bộ phận Một cửa cấp xã năm 2023 đối với 05 xã: Bình An, Hồng Phong, Phan Lâm, Phan Tiến, Sông Bình.

 

                                                                    Phòng nội vụ

Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao huyện Bắc Bình

Thực hiện tháng 03/2023

TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Tham quan Hồ Cà Giây
  • Cung đường Bàu Trắng
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 8 340
  • Tháng hiện tại: 30 278
  • Tổng lượt truy cập: 1156252
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang